všeobecnejšie informácie
Bývanie pre bezdomovcov
Pozri tiež
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at