všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
Pozri tiež
Násilie voči ženám
Obhajca záujmov a práv pacientov
Poradenstvo pre opatrovníkov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at