všeobecnejšie informácie
Starostlivosť o deti
špeciálne informácie
Domáca pomoc v rodinnom prostredí
Pozri tiež
Materská škola
Poukážka na služby
Starostlivosť o choré deti doma
Stráženie detí a starostlivosť o deti počas dňa
Uvoľnenie zo zamestnania z dôvodov poskytovania starostlivos
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at