všeobecnejšie informácie
Starostlivosť o chorých
Pozri tiež
Choré deti
Starostlivosť o deti doma
Uvoľnenie zo zamestnania z dôvodov poskytovania starostlivos
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at