špeciálne informácie
Bezbariérové bývanie
Chránené bývanie pre postihnuté osoby
Pozri tiež
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at