všeobecnejšie informácie
Bezdomovci
špeciálne informácie
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov
Domy pre starších bezdomovcov
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
Pozri tiež
Denné centrá pre osoby bez domova
Domovy pre matky s deťmi
Lekárska pomoc pre ľudí bez domova
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at