všeobecnejšie informácie
Bývanie pre staré osoby
Pozri tiež
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Demencia
Opatrovateľský dozor
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at