Informacje ogólne
Bezdomność
Bliższe informacje
Domy opieki społecznej dla bezdomnych
Noclegownia dla bezdomnych
Przejściowe schroniska dla bezdomnych
Zobacz też
Mieszkania dla matek z dziećmi
Opieka medyczna dla osób bezdomnych
Ośrodek dziennego pobytu dla bezdomnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at