všeobecnejšie informácie
Bývanie pre staré osoby
Pozri tiež
Bezbariérové bývanie
Bytové domy pre staré osoby
Spoločné byty pre staré osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at