všeobecnejšie informácie
Bývanie pre bezdomovcov
Pozri tiež
Denné centrá pre osoby bez domova
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at