všeobecnejšie informácie
Bývanie pre bezdomovcov
Pozri tiež
Domovy pre matky s deťmi
Krízové centrá pre mladých ľudí
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at