خبرنامه StartWien: تایید ثبت نام

اداره به هم پیوستگی و تنوع شهرداری وین (اداره 17 شهرداری) برای شهروندانی که تازه به وین مهاجرت کرده اند، گفتگوهای مشاوره ای (Startcoaching) و برنامه های اطلاعاتی (Info-Module) به زبان فارسی ارائه می کند. برنامه ها در مورد این موضوعات عرضه می شوند: دنیای کار، قوانین اقامت، آموزش و پرورش، زندگی خانوادگی، سلامت و بهداشت، مسکن و زندگی با هم. برای اشتراک به خبرنامه StartWien ثبت نام کنید و اطلاعات در مورد زمان اجرای برنامه ها و خدمات مورد عرضه از طریق رایانامه به زبان فارسی برای شما ارسال خواهد شد.

لطفاً مشخصات خود را اعلام کنید:

لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعاتی که با

  • Pflichtfeldمشخص شده اند، باید اعلام شوند
مشخصات تماس
فُرمَت خبرنامه
تذکر: شما پس از این مرحله از طریق رایانامه (ایمیل) یک لینک برای تایید ثبت نام خود دریافت خواهید کرد.

Contact for this page:
City of Vienna | Intergration and Diversity
Contact form