všeobecnejšie informácie
Terénna sociálna práca
Pozri tiež
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
Terénna sociálna práca s mladistvými
Závislosť od drog
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at