špeciálne informácie
Nepretržitá starostlivosť
Opatrovnícka starostlivosť
Ošetrovateľské pomôcky
Ošetrovateľské služby doma
Ošetrovateľské služby pre naliehavé prípady
Pomoc v domácnosti
Starostlivosť o chorých
Pozri tiež
Denné centrá pre staré osoby
Domáca pomoc v rodinnom prostredí
Domáce tiesňové volania
Donáška do domu
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Hospice
Choré deti
Jedlo na kolesách
Osobná pomoc
Poradenstvo pre opatrovníkov
Starostlivosť o prádlo
Trezor na kľúče
Upratovanie bytu
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at