Pozri tiež
Bytové domy pre staré osoby
Domovy a opatrovateľské ústavy s verejnými subvenciami
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Opatrovateľský dozor
Prijatie do opatrovateľského ústavu
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at